Kvaliteedinõuetest

E-sigarettide seadmetele, aga ka nende komponentidele (näiteks akudele) kehtestati sama ranged nõudmised, nagu on seatud olmeelektroonikale. Ikka selleks, et tagada kasutajate ohutus. Muu hulgas peavad seadmete ja komponentide tootjad või maaletoojad eelnevalt tõestama, et seadmed vastavad kõrgetele Euroopa Liidu kvaliteedi- ja ohutusnõuetele.

Ka e-vedelikele ja nende kuumutamisel tekkivale aurule kehtestati Euroopa Kemikaaliameti eestvedamisel ranged nõudmised, millega kaitstakse inimeste tervist ja keskkonda. See tähendab, et e-vedeliku tootjad, kes tahavad oma tooteid Euroopa Liidus müüa, peavad esmalt tõestama, et nende loodud e-vedelik ja selle kuumutamisel tekkiv aur vastab kõrgetele Euroopa Liidu standarditele. Standarditele vastavuse kontroll tuleb läbi viia laboris, mille on Euroopa Liit akrediteerinud. Sellega välistatakse pettused ja tagatakse toodete aus ning läbipaistev kontrollimine.

Müügile jõudmine

Esmalt peab e-sigareti ja/või e-vedeliku tootja või maaletooja tõestama, et tema toode vastab Euroopa Liidu kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Seejärel avaneb tal võimalus teavitada Terviseametit oma plaanist tuua toode Eestisse müügile, ette tuleb teatada vähemalt pool aastat varem. See tähendab, et tootja esitab kogu tõendusmaterjali selle kohta, et tema tooted vastavad Euroopa Liidu nõuetele, ning pädevad asutused saavad selle üle kontrollida. Alles seejärel on võimalik üldse hakata oma tooteid Euroopa Liidus müüma.

See aeganõudev ja põhjalik protsess on välja töötatud Euroopa Liidu elanike kaitseks. Selliselt tagatakse, et poodidesse jõuavad ainult kvaliteetsed ja tarbijatele ohutud tooted.

Järelkontroll

Kui peaks juhtuma, et mõni turule jõudev toode on defektne ehk ei vasta täielikult Euroopa Liidus kokku lepitud kvaliteedi- ja ohutusnõuetele, siis ka selliseks olukorraks on EL-il ühtne tegevusplaan.

Kui liikmesriigi pädev asutus – Eestis on selleks Terviseamet – on kindel või kui tal on põhjendatult alust arvata, et konkreetne e-sigaret või e-vedelik võib kujutada endast ohtu inimeste tervisele, peab ta kasutusele võtma asjakohaseid ajutisi meetmeid, näiteks peatama toote müügi ja paluma tarbijatel tooted tagasi tuua.

Ühtlasi tuleb Terviseametil viivitamata teavitada olukorrast ja kasutusele võetud meetmetest nii Euroopa Komisjoni kui ka teiste liikmesriikide pädevaid asutusi. Sedasi saab ka teistes riikides kiiresti kontrollida toodete vastavust ning vajadusel peatada nende müük.

Liikmesriigid, sh Eesti pädevad asutused viivad läbi pistelisi e-sigarettide ja -vedelike kontrolle. Ühtegi ohtlikku toodet ei ole Eestis tuvastatud. Teistes liikmesriikides on olnud juhtumeid, kus müügilt on ära korjatud e-vedelikke, milles on olnud lubatust rohkem nikotiini või on need sisaldanud lisaaineid, nagu näiteks vitamiine, mida ei ole lubatud e-vedelikes kasutada.

Teavituskampaaniat viib läbi MTÜ NNA Suitsuvaba Eesti.

Allikad:

Jaga
Kommentaarid