Arstide keskmine brutotunnipalk koos regulaarsete lisatasudega oli 22,28 eurot, õdede ja ämmaemandate keskmine brutotunnipalk oli 11,85 ja hooldajatel 7,51. Arstide keskmine brutotunnipalk kasvas aastaga 9%, õdedel ja ämmaemandatel 7% ning hooldajatel 5%. Brutotunnipalga aastakasv kiirenes.

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2023. aasta I kvartalis 10,68 eurot ja see kasvas aastaga 12%. Arstide, õdede ja ämmaemandate ning hooldajate brutotunnipalk kasvas Eesti keskmisest palgast aeglasemalt. Arstide keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda ja õdede-ämmaemandate tunnipalk 1,1 korda kõrgem. Need näitajad on olnud läbi mitme aasta sarnased. Samas hooldustöötajate keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest ligi kolmandiku võrra madalam.

Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu järgi kehtis 2023. aasta märtsis arstide tunnitasu alammäär 14,90 eurot ja eriarstidel 16,20 eurot. Tunnitasu alammäär õdedel, ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel oli 9,05 eurot, kiirabitehnikutel 7,60 eurot ning hooldajatel 5,70 eurot. Arst-residendi töötasu alammäär on võrdne arsti omaga.

Kuigi suuremal osal tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut, on siiski töötajaid, kelle tasu märtsikuu kohta esitatud andmete põhjal jääb alla kehtestatud alammäära. See puudutab 9% (eri)arstidest, 17% hambaarstidest, 3% õdedest-ämmaemandatest ja 2% hooldajatest. Ligi kaks kolmandikku alla alammäära tasustatud tervishoiutöötajatest töötavad erasektoris. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu.

Avaldatud keskmised ja mediaan brutokuupalgad on taandatud täistööajaga töötaja kohta, et oleks võimalik võrrelda erinevaid palku tööaja pikkusest olenemata. Täistööajaga töötaja kohta taandatud keskmine brutokuupalk ei ole samastatav tegelikult töötajale välja makstud palgaga, mis võib olla väiksem.

Tervishoiutöötajate palgauuringu andmed ning mõisted ja metoodika on kättesaadavad TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.